Igazságügyi igazgatási szak

Az alapképzési szak megnevezése: igazságügyi igazgatási (Judicial Administration)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
–   Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
–   Szakképzettség: igazságügyi szervező
–   A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Judicial Administration Manager

Képzési terület: jogi

Képzési ág: igazságügyi

A képzési idő félévekben: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

–   A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit
–   A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: –
–   A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
–   A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit
–   A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 30 kredit

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan igazságügyi szervezők képzése, akik jogi, különösen eljárásjogi alapismereteik, a jogi informatika gyakorlati és az igazságügy szervezetére és ügyvitelére vonatkozó ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek igazságügyi döntések előkészítésében és végrehajtásában, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában az igazságügyi szervezők képesek:
–   Igazságügyi döntések előkészítésére és végrehajtására;
–   Önálló igazságügyi feladatok megoldására;
– Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges jogalkalmazási technikák alkalmazására.

Az alapfokozat birtokában az igazságügyi szervezők alkalmasak:
–   Igazságügyi szervezői-vezetői feladatok ellátására;
– Az igazgatás és szervezés területén rendszerező és áttekintő képesség birtokában problémák megoldására;
–  Szakigazgatási területeken, önkormányzatoknál és más közigazgatási szerveknél előkészítő, végrehajtó, ügyviteli feladatok ellátására.
– A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő,  kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
–   Alapozó ismeretek: 40–60 kredit
– Társadalomtudományi alapismeretek (társadalomelméleti, politikaelméleti, szociológiai, kommunikációs ismeretek); jogtudományi ismeretek (jogi alapismeretek, alkotmányjogi, polgári jogi, büntetőjogi, az Európai Unió jog- és intézményrendszerére vonatkozó ismeretek); kiegészítő szakmai alapozó ismeretek (statisztikai és informatikai ismeretek);
–  Szakmai törzsanyag: 95–125 kredit
–  Igazgatástörténeti modul (a modern magyar igazságszolgáltatás és a közigazgatás történeti alapjai); szakigazgatási modul (a bíróság szervezet- és igazgatási rendszere); pénzügyi, közgazdasági modul (adó és pénzügyi, közgazdaságtani, a gazdasági társaságokra vonatkozó ismeretek); közszolgálati és munkajogi modul; igazságügyi eljárásjogi modul (polgári peres, nemperes, büntetőeljárásjogi, bírósági ügyiratkezelési ismeretek); differenciált szakmai ismeretek.

Szakmai gyakorlat:
Az oklevél megszerzésének feltétele 40 óra szakmai gyakorlat elvégzése.

Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből (amely az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv) államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Győr, 2017. szeptember 1.

Gyorshírek

Pénzügyi tranzakciók intézése a Neptunban a nyári időszakban

 

Ügyfélfogadás változása, TO (Központi Tanulmányi Osztály)

A Tanulmányi Osztályon kezdődő felújítási munkálatok a BEIRATKOZÁS korábban meghirdetett időpontjait és menetét nem befolyásolják.

A Központi Tanulmányi Osztályt (Győr, Egyetem tér 1.) érintő felújítási munkálatok ideje alatt, augusztus 24-30. között az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL! A telefonos ügyintézés is szünetel!
A változás nem érinti a kihelyezett tanulmányi osztályokon történő fogadási rendet. Így a szünetelés nem érinti az AK, a DFK nappali, az ESK Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, Rekreáció szakokat, valamint a MÉK és MUK karok hallgatóit.

Figyelem! Azon hallgatóknak, akiknek képzési szerződést, nyilatkozatot kell aláírniuk a Központi Tanulmányi Osztályon, számukra az aláírás határideje a határozatban található 2017.09.02 helyett 2017.09.06-ra módosul.

Köszöntjük a felvételi eljárás során a Széchenyi István Egyetemre felvett hallgatókat!

A 2017. évi általános felvételi eljárás eredményei és a beiratkozással kapcsolatos további információk előreláthatóan 2017. július 31-től, a golya@sze.hu e-mail címről várhatóak.

Az Egyetem NEPTUN tanulmányi rendszerébe megtörtént a felvettek adatainak konvertálása. A használathoz szükséges NEPTUN kódot a felvételi eljárás során megadott e-mail címre elküldjük. A NEPTUN hallgatói webes bejelentkezés linkjének elérése: neptun.sze.hu oldalról történik a 'NEPTUN belépés' box 'Neptun - hallgatói web bejelentkezés' nyomógombbal.

További információk a beiratkozáshoz, belépéshez, félévkezdéshez a felveteli.sze.hu oldalon a ’Gólyáknak’ menüpont alatt érhetőek el.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55