Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés (Business Administration and Management)

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
- szakképzettség:
-    felsőfokú közgazdász-asszisztens kis- és középvállalkozási szakirányon
-    felsőfokú közgazdász-asszisztens projektmenedzsment szakirányon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
-    Economist Assistant in Business Administration and Management Specialized in Small and Medium Enterprises
-    Economist Assistant in Business Administration and Management Specialized in Project Management
- választható szakirányok:
- kis- és középvállalkozási (Small and Medium Enterprises),
- projektmenedzsment (Project Management)

3. Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
Besorolási alapképzési szak: gazdálkodási és menedzsment

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):
-    3615 Statisztikai ügyintéző
-    3631 Konferencia- és rendezvényszervező
-    3632 Marketing- és PR-ügyintéző
-    3641 Személyi asszisztens
-    4112 Általános irodai adminisztrátor
-    4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója
-    4131 Készlet- és anyagnyilvántartó

4. A képzési idő félévekben: 4 félév
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
-    az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%-45%;
-    az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra; részidős képzésben: három hét, legalább 240 óra;
-    a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 90 kredit;
-    a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

5. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények:
Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.

6. A felsőoktatási szakképzés célja:
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására, és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási- számviteli- adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.
A kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá: a végzettek ismerik a stratégiai és az operatív tervezés célját, szerepét, jelentőségét, összeállításának módját, és azok gyakorlati megvalósítását; a korszerű szervezési eljárásokat, az információs és a kommunikációs technikákat, és azok alkalmazását a gyakorlatban. Tisztában vannak a kis- és középvállalkozások marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakítási módozataival és gyakorlati megvalósításával.
A projektmenedzsment szakirányon továbbá: a végzettek ismerik a projektek tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének alapjait, részt tudnak vállalni annak gyakorlati megvalósulásában. Ismerik a projekt tervezését és végrehajtását támogató informatikai eszközöket, valamint a döntés-előkészítés módszertani alapjait.

A közgazdász-asszisztensek alkalmasak
-    munkaerő-piaci felmérések, elemzések készítésében való közreműködésre;
-    a különböző munkakörökhöz kapcsolódó munkaköri elemzések és leírások elkészítésében való részvételre;
-    önálló munkavégzésre és csoportmunkára;
-    prezentációs technikák alkalmazására;
a kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá:
-    a vállalati folyamatokat támogató informatikai és irodatechnikai eszközöket önállóan alkalmazására,
-    a teljesítményeket és a költségeket folyamatosan elemezni, ezekhez adatokat gyűjteni, valamint a tervezett és a tényleges teljesítmények és költségek közötti eltéréseket értékelni;
-    a vállalkozás üzleti tervének, marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakításában és formálásában aktívan közreműködni;
-    a stratégiai tervkészítésben való közreműködés, a stratégiai terv megvalósításában, teljesítése ellenőrzésében részt venni;
-    a vállalati folyamatok környezetterhelő hatásainak felismerésére, közreműködni annak minimalizálásában
a projektmenedzsment szakirányon továbbá:
-    projektek tervezésében, fejlesztésében és megvalósításában részt venni;
-    a projekttel kapcsolatos elvárások feltárásában és azok projektcélokká alakításában közreműködni;
-    a projektcélokat konkrét projekttevékenységekre bontani;
-    részt venni a projektre vonatkozó döntések előkészítésében, a projektszervezést érintő munkafolyamatok szabályozásában, és az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszer kialakításában, valamint fenntartásában;
-    közreműködni a projekttevékenységek kivitelezéséhez szükségek erőforrások biztosításában;
-    a projektek tervezését, végrehajtását és befejezését dokumentálni;
-    a projektterv szerint az asszisztensre háruló tevékenységeket elvégezni, a kapcsolódó kommunikációra és adminisztrációra;
-    a projekttevékenységek kivitelezését támogató informatikai és irodatechnikai eszközöket önállóan alkalmazni;
-    ismeri a projektre vonatkozó jogszabályokat és szakmai előírásokat;
-    közreműködik a „kritikus folyamat” felismerésében és elemzésében.

7. A képzésben elsajátítandó kompetenciák
-    helyzetfelismerés és helyzetelemzés, logikus gondolkodás, kreativitás, ötletgazdagság,
-    hiteles kommunikáció, önmenedzselés, határozottság és céltudatosság;
-    felelős munkavállalói magatartás, döntésképesség,
-    önfoglalkoztatási kompetenciák, vállalkozói magatartás;
-    udvariasság, kulturált és etikus magatartás,
-    aktuális jogi és eljárási szabályok ismerete az EU országokban történő munkavállaláshoz,
-    a munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete,
-    a munkáltatói elvárásoknak megfelelő magatartás és teljesítmény,
-    álláskeresési technikák alkalmazása (szakmai önéletrajz készítés) interjúkon siker elérése,
-    szakmai kommunikáció egy idegen nyelven alapfokon írásban és szóban, az általános és szakmai szókincs birtokában,
-    szakmai idegen nyelvű szoftverekkel képes megadott útmutatás alapján dolgozni, használja a kezelőfelületeket, megérti és alkalmazza a felhasználónak készített leírásokat, üzeneteket,
-    szakmai informatikai programok felhasználói szintű ismerete és alkalmazási képesség annak használatával kapcsolatban infokommunikációs rendszerek használata,
-    logikus gondolkodás, felelősségtudat a szakmai feladatok megoldásával összefüggésben,
-    együttműködik a szakmai partnerekkel, helyi és regionális önkormányzatokkal, kamarákkal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatokat épít ki, sikeresen kommunikál az üzleti élet valamennyi szereplőjével,
-    tudás, jártasság (a megértés és felismerés, a gyakorlat és a szociális területen), önállóság és felelősség a munkafeladatokban;

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:
-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit
-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 6 kredit
-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felsőoktatási gyakorlóhelyi nyilvántartásában szereplő szervezetnél végzett gyakorlat.

2017. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Mikulásnap 2017. december 12.
Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróvár (4. előadás) 2017. december 14. 16:00 - 18:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2017. december 23. - 2018. január 1.