Építészmérnöki BSc szak

Képzési cél:
Építészmérnökök képzése elsősorban a magasépítő tevékenység (kivitelezés, gyártás, szolgáltatás, vállalkozás, szakhatósági munka, bizonyos épülettervezési és kutatási részfeladatok) területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak irányítás mellett a fentiekben leírt műszaki feladatok megoldására.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Az oklevélben szereplő szakképzettség:
építészmérnök

Képzési idő: 8 félév

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 240 kreditpont

Szakirányok:
- Épületszerkezeti-konstruktőr
- Településtervezés

Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 6 hét.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere: A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat (diplomaterv) elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat (diplomaterv) követelményei:
A szakdolgozat (diplomaterv) olyan építészmérnöki feladat megoldása vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalom tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal (diplomatervével) igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes az építészmérnök elemző és tervező feladatainak elvégzésére és
tudását képes alkotó módon alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele: A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 240 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat (diplomaterv) 15 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- a belső konzulens által elfogadott és egy külső opponens által bírált szakdolgozat (diplomaterv).

Az oklevél kiadásának feltétele:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.

A záróvizsga részei:
- szakdolgozat (diplomaterv) megvédése,
- szóbeli vizsga a szakirány tantárgyai közül kijelölt szaktárgyakból ill. szaktárgy részekből,
amelyekhez tartozó összes tananyag mennyiségének kredit értéke legalább 20 kredit.

A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozat (diplomaterv) védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga érdemjegyeinek átlaga és a szakdolgozatra (diplomatervre) kapott érdemjegy számtani átlaga.

A szakirányú betétlap megszerzésének feltétele:
- a szakirányban előírt kötelező tantárgyak teljesítése (49 kredit),
- a szakirányhoz tartozó témakörben szakdolgozat (diplomaterv) készítése.


Győr, 2017. szeptember 1.

Gyorshírek

Tájékoztatjuk, hogy az EYOF ideje alatt (2017.07.19.-30.) - az előkészületek és a versenynapok alatt - a Tanulmányi Osztályon az ügyfélfogadás SZÜNETEL. Megértésüket köszönjük!

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) 2017. július 23. - 2017. július 30.
Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Bejelentkezés a 2017/18. tanév I. félévére 2017. augusztus 23. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:00