Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki MSc

A mesterképzési szak megnevezése: élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Food Safety and Quality

Képzési terület: agrár

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
– agrár képzési területről: élelmiszermérnöki, mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakok, valamint állatorvosi egységes, osztatlan szak;
– műszaki képzési területről: biomérnöki alapképzési szak.
A bemenethez a *-al megjelölt bekezdésben meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok:
– agrár képzési területről: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági- és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szakok;
– műszaki képzési területről: vegyészmérnöki, környezetmérnöki alapképzési szakok;
– természettudományi képzési területről: biológia, kémia alapképzési szakok;
– orvos- és egészségtudományi képzési területről: egységes, osztatlan orvos szak, ápolás és betegellátás alapképzési szak dietetikus szakirány.
A *-al megjelölt bekezdésben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A képzési idő félévekben: 4 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 22–26 kredit;
A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 22–28 kredit;
A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30–38 kredit;
A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnökök képzése, akik mikrobiológiai, molekuláris biológiai, toxikológiai, analitikai ismereteik birtokában hatékonyan tudják felügyelni és ellenőrizni a biztonságos és kiváló minőségű, az emberi táplálkozásra minden tekintetben alkalmas élelmiszer-előállítás folyamatát és forgalmazását. A mesterszakon elsajátított ismeretek alapján a végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
– műszeres analitikai ismeretek
– élelmiszer toxikológiai ismeretek
– mikrobiológiai, higiéniai és epidemiológiai ismeretek
– táplálkozástudományi ismeretek
– minőségügyi ismeretek
– élelmiszer-biztonsági kockázatelemzés
– élelmiszeripari alapanyagok és feldolgozás-technológiák minőségi és biztonsági vonatkozásai
– élelmiszer-logisztika és forgalmazás minőségi és biztonsági vonatkozásai
– biotechnológia biztonsági, etikai és szabályozási kérdései
– élelmiszer-gazdaságtani ismeretek
– élelmiszer-minőségügy és -biztonság államigazgatási és jogi szabályozási vonatkozásai;
– az élelmiszerbiztonság hazai és nemzetközi hatósági intézményrendszere;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– az élelmiszerbiztonság és -minőség szakterületén az ismeretanyag alkalmazására és a megszerzett tudás birtokában a szakterület speciális feladatainak biztonságos megoldására,
– az élelmiszer-mikrobiológia és -higiénia, a műszeres analitika, az élelmiszer toxikológia és a táplálkozás-élettan területeken megszerzett tudásuk alkalmazására,
– az élelmiszerminőségi és biztonsági rendszerek működtetésére,
– megfelelő minőségű növényi és állati eredetű élelmiszeripari alapanyagok és termékek biztonságos előállítására,
– az élelmiszerbiztonságot veszélyeztető fizikai, kémiai és biológiai tényezők gyors felismerésére és azok menedzselésére,
– az élelmiszerbiztonság területén vezetői munkakörök betöltésére, szakértői és szaktanácsadási feladatok ellátására hazai és nemzetközi szervezetekben vállalati, kutatóintézeti és szakigazgatási szinten;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– önálló munkavégzés,
– szakmai véleményalkotás,
– kutatási, tervezési és menedzselési képesség,
– kreativitás,
– hatékony problémamegoldó készség,
– információ-felhasználási és -elemző készség,
– jó szervező és koordináló készség,
– képesség és készség a tudomány eszköztárával problémák felismerésére és megoldására,
– motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új ismeretek alkalmazására, az élelmiszerbiztonsági szemlélet fejlesztése érdekében,
– alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátása.
A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges kötelező alapozó ismeretkörök (22–26 kredit):
méréselméleti és kísérlettervezési alapismeretek, műszeres analitikai módszerek (spektroszkópia, elválasztás-technika), táplálkozási ismeretek, minőség és biztonság élelmiszertechnológiai vonatkozásai, gazdálkodástudományi ismeretek,
 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (22–28 kredit):
alapanyagok és élelmiszerek toxikológiája, élelmiszerminőség és -biztonság mikrobiológia vonatkozásai, minőségirányítás, minőségmenedzsment,
minőségbiztosítási rendszerek, élelmiszerminőség és -biztonság jogi szabályozása, az élelmiszerekkel szembeni fogyasztói elvárások és fogyasztóvédelelem, innovációs menedzsment
A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei (30–38 kredit):
minőségügyi rendszerek auditálása, mérések minőségbiztosítása, élelmiszerbiztonság kockázatelemzés, nyomonkövetés az élelmiszerláncban, analitikai gyorsmódszerek, kapcsolt analitikai rendszerek, molekuláris biológia, mikrobiológiai gyorsmódszerek, a géntechnológia és új élelmiszerek kockázatai, etikai és jogi kérdéseik, élelmiszerlogisztika és környezeti biztonság,
diplomamunka: 30 kredit.

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

Idegennyelv-ismeret követelményei: A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

* A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60–84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudomány, gazdaság- és társadalomtudomány tárgykörök (15–25 kredit) matematika, informatika, biometria, fizika, elektrotechnika, kémiai és biokémia, általános mikrobiológia, közgazdaságtan; szakmai törzsanyag tárgykörök (45–65 kredit): méréstechnika, automatizálás, mérnöki műveletek, analitika, élelmiszerkémia, alkalmazott mikrobiológia, higiénia, élelmiszer technológiák, alapanyag-ismeret, jogi ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Mikulásnap 2017. december 12.
Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróvár (4. előadás) 2017. december 14. 16:00 - 18:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2017. december 23. - 2018. január 1.